Tal till folket

Detta tal hölls 1938 av Gustav V

Kung Gustav den V tal till folket

Om du har kommit upp lite till åren som jag, 

så ska du finna en ton i talet som känns intressant.och berikande.

Det var fint att vara svensk
något att vara stolt över på den tiden.
Man kan undrar om det finns någon

 partiledare företagsledare eller någon betydande person

 som i dag skulle ställa sig upp tacka sina väljare eller arbetare, folket ?


Detta skedde för 80 år sedan.

Hur kommer det att låta om ytterliga 80 år?
Den som lever får då veta.
Privata tankar från mej

"Mitt sinne grips av djup
och innerlig tacksamhet."

Ett kungatal av "landets förste medborgare
Eder konung".


Svenska män och kvinnor


Det är med känslor av den djupaste rörelse, som jag i en av mitt
livs största märkesstunder träder fram för eder.

 Mig har i rikt mått
beskärts årens tal. Jag har i dag inträtt i mitt nionde decennium, ock
under 30 år har jag suttit på Sveriges tron. Vilken mångfald av


minnen och erfarenheter tåga ej i detta ögonblick förbi min syn
Huru fylles ej mitt hjärta av ödmjuk tacksamhet över den långa
tid jag fått leva och verka!


Då jag blickar tillbaka på gångna dagar,

 förefaller det mig som
om livets rytm blivit allt hastigare i världen.

Vetenskapen hur gjort
allt större Landvinningar och den materiella kulturen har nått en
tidigare ej anad omfattning.

fast flerstädes en ökad oro såväl inom nationerna som i förhållandet
dem i mellan.
I detta Läge ha många av det svenska folkets bästa egenskaper


kommit till en rikare utveckling Viljorna ha stålsatts, krafterna ha
stärkts hos vårt folk, och i detta nu har Sverige tillkämpat sig en i
nationernas krets högt erkänd ställning i frågan om både andligt och
materiell kultur.

 Något annat ännu dyrbarare, som måhända

vunnits just under trycket av den yttre oron, skymtar också djupaste
inne de i de svenskes sinnen.

Det nationella samförståndets, 

den nationella enighetens och uppoffringens blyga men undersköna blomma
har spirat upp och visat sin levande vilja till växt och utveckling.


Som ett rättesnöre för mina handlingar har jag såsom landets
förste medborgare städse velat förverkliga mitt valspråk

 ”Med folket för fosterlandet".

 Ingen människa är fullkomlig i denna världen
men jag har dock alltid försök att med redbart uppsåt fylla mina
tunga och ansvarsfulla plikt såsom eder konung.

Då jag i dag talar till eder, grips mitt sinne av djup och innerlig


tacksamhet jag tackar eder alla för redbart arbete i fosterlandets
tjänst, jag tackar eder för de otaliga bevis på eder personliga
tillgivenhet, som jag fått röna under många år, jag tackar eder icke minst
för eder oförglömliga min själ värmande hyllning på denna min högtidsdag. 

Och låtom oss alla till sist samlas i den gamla bönen, som
alltid bör vara levande i våra hjärtan.

Gud bevare foster-landet!
Leve Sverige!


Gustav den V tal till folket
Lycka, Välgång För Stockholm!

Kungen tackar staden för "vänlig inbjudan".


Då Stockholms stad med anledning av min 80-årsdag 

önskat se mig såsom sin gäst, har jag med stor glädje 

vlllfartt denna eder vänliga inbjudan tillsammans med kära fränder 

och vänner, som från skilda håll kommit hit för att med mig 

och de mina fira denna min högtidsdag. 

Det är mig synnerligen kärt att till stadens styresmän

 och genom eder till stadens hela befolkning uttala mitt varma 

och från djupet av mitt hjärta kommande tack för den storartade hyllning, 

som ägnats mig i dag. Den innerliga värme, som därvid kommit till uttryck, 

har på det djupaste rört mig och skall alltid förbliva

 ett av mitt livs käraste minnen.


För några veckor sedan uttalade jag på denna plats mina välönskningar

 för staden. I förvissning om allas eniga samverkan 

till en obruten fortsättning av ett lyckosamt förflutet,

 förnyar jag min varma önskan om lycka och välgång för allas vårt kära Stockholm!


Kungen föredrog Rödvin


Vid Stadshuslunchen
dracks champagne genomgående. De 800 närvarande gästerna lade emellertid märke till att dagens hedersgäst föredrog ett glas rödvin. Matsedeln såg i. ö. ut så här:


Beurre, pain (Eulfs brouillés aux tryffes Noisettes de Veau 

å la Princesse Fraises et créme frappé Café.

(jo jag tackar)

Mera