Så tog statsministern till orda:

Per Albin: . . ."kungsvägen till folkets hjärtan".

Per Albins tal til Gustav den 5
Eders Majestät! Sveriges folk har velat
på Eder Majestäts åttioårsdag bringa sin konung
en samfälld hyllning.

Denna hyllning har tagit form i 1938 års nationalinsamling

för skapandet av en fond. vilken enligt
 Eders Majestäts bestämmande skall användas för utforskandet 
och bestämmandet av invalidiserande folksjukdomar,
 i första hand barnförlamningen och de reumatiska sjukdomarna.

Genom detta bestämmande har Eders Majestät

 givit ett nytt vittnesbörd på omtanke om folkets väl.
 Men det som framför allt burit upp insamlingen 
har varit en starkt känd önskan hos folket att giva konungen
ett nytt bestående bevis p vördnad och tillgivenhet.

Jag nu fullgör uppdraget att frambära detta bevis, 

känner jag mig såsom hela folkets talman. 
Samlingen kring konungen har genom 1938 års

nationalinsamling fått ett fulltonigt uttryck. Icke mindre än 
1,918,767 av vårt lands Innebyggare
bringa genom sitt deltagande i insamlingen sin hyllning.

Till dem ansluta sig 6,842 svenskar i utlandet.

 Därjämte deltaga hundratusental kollektivt i hyllningen. 
Alla de stora folkrörelserna i vårt land äro på detta sätt företrädda.

Genom det höga uppsåtet 

att verka med folket för fosterlandet, 
genom manlig resning och rättfram folklighet har eders Majestät 
funnit kungsvägen till folkets hjärtan. 
En ström av varma känslor går i dag från alla skikt av folket
och alla delar av landet till Eders Majestät personligen.

 Det förtar intet av det personliga i hyllningen,
 
att med dess känslor förmäla sig andra, framsprungna ur medvetandet 
att i en vrång värld vårt land nu är ett av de lyckligaste.

Under Eders Majestäts långa och skiftesrika

regeringstid har landet
förkovrats folkfriheten hägnats och den nationella gemenskapen
främjats. I erinran härom anhåller jag, slöt exc. Hansson, 
att Eders Majestät behagade mottaga resultatet 
av 1958 års nationalinsamling såsom ett vittnesbörd om

folkets djupa vördnad och varma tillgivenhet för sin konung.