Party modell 1900

Gästabud måste under dylika förhållanden

 ansessom en tvungen pligt; man gör således rättast uti att ej arrangera dem,
 ty de höra sannerligen icke till den goda tonen.

Familjer, som ej hafva stora och eleganta rum

till att disponera öfver, och ännu mindre kunna mäta sig, beträffande trakteringen, med sina lyckligare lottade bekanta, till hvilka de stundom inbjudas, böra taga sig till vara för att arrangera stora sällskap, hvarigenom de vilja bjuda till att efterapa de förnäma och rika, medan de tvärtom på allt sätt förråda, att deras hushåll ej är inrättadt till dylika större fester.

Under sådana omständigheter,

är det mycket bättre att se sina bekanta hos sig i små cirklar, då hela tillställningen kan vara anspråkslösare och mera hvardagslik, samt bristerna på ett eller annat ej aro så i ögonen fallande.

Ett gammalt grekiskt ordspråk

 säger: att antalet af de personer, som man inbjuder till gästabud, aldrig bör vara mindre än gracernas antal, men heller aldrig öfverstiga musernas — alltså 3 eller 9.

Men utom att hafva sin uppmärksamhet fästad på denna gyllene regel, måste man noga passa, att ett så fåtaligt sällskap ej kommer att omfatta olikartade elementer, ännu mindre några personer, hvilka stå i ett spändt förhållande till hvarann, eller till och med fiendtligt.