Handbok 1900 talet om sällskapslivet

Handbok 1900 talet på gammelsvenska

Hur en ung kvinna skall uppföra sig
i Sällskapslivet

Sällskapslivets Hemligheter
Hvem man umgås med.
Af utomordentligt stor vigt för hvarje qvinna, gift eiler ogift, af högre eller lägre stånd, är valet af de personer som hon bör umgås med. 
Man kan i detta af-seende aldrig vara nog försigtig.

Unga flickor äro sällan i stånd att fritt kunna välja, då förhållandet i skolan eller i hemmet bestämmer haröfver. I stora städer måste äfven afståndet mellan de olika bostäderna tagas i betraktande,

Konsten Att Samtala råd till dåtidens kvinnor

Konsten Att Samtala
Mycket kretsar runt kvinnans sätt att samtala.
Äfven samtalet är en konst, som man måste utöfva.

Dertill erfordras både talang och takt.
Genom ett behagligt sätt att kunna underhålla andra, kan man lätt göra sig omtyckt;
 men å andra sidan kan man göra sig sjelf afskydd genom en opassande konversation.

 Man bör huvudsakligast fästa afseende på, med hvem man talar, och på hvilket ställe man är, för att derefter lämpa ej allenast sjelfva orden, men äfven hela formen.

Goda råd om man vill vara 
en god vän

Om man vill vara en god vän
Den sällskapskrets inom hvilken vi lefva, den må vara liten, anspråkslös eller stor, vidlyftig eller förnäm; ålägger oss vissa pligter, som vi ej kunna åsidosätta, om vi ej vilja visa brist på lefnadsvett eller försynda oss mot Sällskapslifvets lagar.

Hafva vi en gång fått en umgängeskrets,

 till hvilken vi vilja hålla oss, så böra vi ej göra oss skyldiga i att visa någon försumlighet eller likgiltighet emot dessa personer, och minst af allt åsidosätta de pligter, som höfligheten kräfver.

Vi måste således
vid alla tillfällen visa, att vi sätta värde på att umgås med dem, och att vi lifligt intressera oss för allt livad som händer dem och deras familj.

Party modell 1900

Party modell 1900
Man gör vanligtvis gästabud af två skäl, antingen af verklik glädje och smak för sällskapslifvet 

i det hela taget eller ock på grund af skyldighet, med ett ord man gör kontra-bjudningar 

likasom man gör kontra-besök.
De sistnämda ega rum hos de familjer, som ej hafva råd att föra ett stort hus, oftare se gäster hos sig, hafva en bestämd dag i veckan eller hvar fjortonde dag, då huset står öppet för alla vänner och bekanta, 

eller som ej kunna gifva
 middagar, soupéer och baler, men dock gerna vilja lefva sällskapligt, om ej af annan orsak, så för att kunna vänta inbjudningar från andra.