Goda Råd
 Från1865 Gäller 
Även I Dag

Goda Råd Från1865
Gäller Även I DagA Förvärf av Inkomst.

11 regler.

1. Börja icke för stort eller för präktigt.

2. Tappa icke genast modet, om det icke straxt vill gå rätt bra;
 men blif icke heller säker, lättsinnig och öfvermodig, om det
i början går efter önskan.

3. Tänk alltid på det hela, på hufvudsaken, men försmå likväl icke en Iiten vinst
 och sök också undvika en obetydlig förlust.

4. Lita icke på andra mer än du nödvändigt behöfver.

5. Alltid redbart.

6. Icke för mycket och för mångahanda på en gång.

7. Akta dig för att borga.

8. En liten vinst vid säker, hastig omsättning bör alltid
 föredragas framför en större, som är osäker och långsammare.

9. Ombyt icke ofta och lättsinnigt ditt hufvudyrke: men fasthäng 
icke heller pedantiskt dervid, om det icke föder dig.

10. Skilj vid hvarje företag emellan sken och verklighet.

11. Förvärfva ej som en girig och slösa icke såsom en dåre.B Förbrukning av utgift.

24 regler.

1. Skilj emellan det oumbärliga och nödvändiga
 samt det nyttiga, angenäma och blott vackra.

2. Uppgör en årlig utgiftsberäkning (hushållsstat).

3, Beräkna icke inkomsterna för högt och utgifterna för lågt.

4. Vänj dig att beräkna och ställa allt billigt.

5. Nyttja och var aktsam på samma gång.

6. Inskränk de så kallade ambitionsutgiflerna.

7. Köp så litet lyxartiklar som möjligt.

8. Att gifva och mottaga skänker fordrar bådadera försigtighet.

9. Var konseqvent i sparsamhet.

10. Betänk dig vid inköp ännu mer än vid försäljning.

11. Undvik att prenumerera, subskribera, abonnera o. s. v.

12. Vänj dig vid huslig lefnad.

15. Låt icke andras exempel och slöseri imponera på dig och locka dig att apa efter.

14. Håll alltid inventarium, bok och räkning öfver allt hvad du eger, öfver inkomster och utgifter

15. En disponibel riksdaler i fickan är bättre än två i onödiga och onyttiga saker.

16. Betala om möjligt är, alltid kontant.

17. Inga experimenter, intet hemlighelskrämeri.

18. Föröd aldrig något på lättsinnigt sätt, 
i förhoppning på blifvande vinst eller ersättning.

19. Assurancer rekommenderas; lotterier böra undvikas.

20. Förvärfva dig sakkännedom och affärs skicklighet.
21. Skilj vid alla saker, som förbrukas, emellan det egentligen
 väsendtliga och praktiska samt det tillfälliga och blott prydliga.

22. Akta dig för alla slags stympare och fuskare.

23. Beherrska och öfvervinn begäret efter allt nytt.

24. Uppskjut icke, utan i största nöd hvarken utbetaninar eller inkasseringa.