Konsten Att Samtala
Mellan två personer, 

Damer blifva lätt ansedda för pratsjuka 

 och sladderaktiga äfvensom de ofta anses för, att ej kunna underhålla ett samtal eller ej veta något att tala om. Det är derföre mycket vigtigt för unga damer, att i tid bevisa orättfärdigheten af dylika förutsättningar.
Till och med bland väninnor är sladdersjuka klandervärt

Ett samtal, om äfven blott mellan två personer, bör vara sådan att begge få tillfälle att meddela hvarandra sina egna upplefvade händelser, eller sina omdömen, angående ett eller annat. utbytet af tankar ligger just samtalets hela nöje och nytt dess tilldragningskraft. 

Det är ensidigt, egoistiskt och ohöfligt,

att endast tala o sina egna förhållanden och ej vara lika beredvillig, att me, samma uppmärksamhet åhöra en annans berättelse. 
Vi äro skyldiga sällskapet att gifva och att mottaga, och man måste vara lika villig till begge delarne.
Unga damer, som sysselsätta sig mycket med sig sjelfva, begå lätt det felet, att aldng tala om annat, än hvad som rör dem personligen, och deras kläder o.s.v.

De damer,som redan hafva

 utspelat första kapitlet af ,sitt lifs drama, tröttna ej gerna att upprepa hvarje obetydlig händelse från den tiden med den största utförlighet En godmodig och väl uppfostrad värdinna är då en uppmärksam och tålig åhörarinna äfven om hon dervid skulle nödgas sucka.