Var Ihärdig
 Så Kommer Du Långt

En bonde hade på sin gård en tämligen stor skogsmark

, som han ville odla upp till åker. Han tillsade därför sin äldste son att hugga ned träden och röja upp jorden. Ynglingen begav sig åstad, men då han med ögonen mätte den betydande jordrymden, blev han missmodig och tänkte:

Detta är ju ett arbete, som jag inte kan hinna med 

i all min tid, och så lade han sig misslynt ned under ett träd och tillbringade den dagen och den följande också med att knota, sova och göra ingenting.

När fadern kom dit

insåg han strax orsaken till detta förhållande. I stället för att banna sonen för hans ohörsamhet, såsom denne hade väntat, sade han:

Du har nog rätt, min son; det här arbetet är alldeles för mycket för en ensam person.
Men säg, tilltror du dig att utan hjälp kunna röja upp det här hörnstycket om ungefär tjugo steg i fyrkant ?»

Jo, det kan ju vara måttligt, 

sade han, grep genast verket an och hade slutat det efter åtta eller tio dagars förlopp. - -»Nå, skulle du ha lust att försöka med stycket därbredvid, som är ungefär lika stort?» frågade fadern.

Sonen var åter beredvillig, 

och utgången blev densamma. Så gick det vidare sex eller sju gånger, och innan sommarens slut var hela skogen fälld och marken uppröjd.

Ser du för dig ett drygt arbete, 
så fäll aldrig modet!

Grip det hurtigt an, och du skall, om ock småningom, så mycket säkrare och lättare hinna målet. Det finnes i mänskliga livet ej mycket, som är omöjligt för en ihärdig verksamhet.