Goda råd om man 
vill vara en god vän 

Att vara en god vän 

Hvad en ung dam även män beträffar,

så bör hon aldrig gå in genom en dörr före en äldre, ej heller på gatan gå vid den äldre damens högra sida. I en vagn bör äfvenledes den unga taga plats till venster, och åker hon i sällskap med två äldre damer måste hon åka baklänges.

Emot sina jemnåriga bör

 hon visa den artigheten, att erbjuda dem hedersplatsen, men dessa böra då ega tillräckligt takt, att icke krusa alltför länge, hvilket ofta blir plågsamt och löjligt.
På gatan bör den yngre först helsa på den äldre af sina bekanta, hvaremot hon ej bör tilltala henne först, men blifva stående om hon får en vink derom. 

Man bör ej försumma

 att aflägga besök hos hvarann, utan att likväl göra detta alltför ofta. Unga väninnor kunna ju icke veta, om de göra väninnornas familj olägenhet med de ofta upprepade besöken; och dessutom är det ej passande, att den ena damen helt och hållet lägger beslag på den andra och derigenom måhända afhåller henne från annat umgänge eller sjelf intränger öfverallt.